Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

3rd International Conference on Applied InnovationThe “Applied Finance and Innovation Laboratory
of the Department of “Accounting and Finance
 (Epirus T.E.I.), and the
Department of Business Administration of Food and Agriculture Enterprises,
(UNIVERSITY OF PATRAS)
are organizing the
3rd International Conference on Applied Innovation:
TECHNOLOGICAL, ECONOMIC, MANAGERIAL and SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS of INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP, 2018
Goals: The link between production and academic research through innovation. It is addressed to the academic (Universities) and business researchers (R&D).
Website: innovation-conference-epirus.blogspot.com
Date: 05-06/12/2018
Location: University of Patras, Department of Business Administration of Food and Agriculture Enterprises (2 Seferi street, 30100, Agrinio): Central Amphitheater.
As in both (first and second) International Conferences on Applied Innovation, the papers can be presented by the innovative electronic method provided by the «AnyMeeting» software, without authors’ physical presence.
Language of works: All papers must be in English, while presentations and subsequent dialogues will be in Greek. The possibility of simultaneous translation of presentations from English into Greek is provided.
Registration Fees: The participation and food (one fast meal during the break) are free for the participants whose papers will be accepted by the scientific committee.
Conference Topics:
1. Economics – digital economy, Accounting and Finance
2. Administrative sciences
3. Marketing
4. Agriculture
5. Food sciences
6. Health Sciences
7. Engineering
8. Physics
9. Chemistry
10. Biology
11. Mathematics
12. Educational sciences
13. Informatics
14. Communication sciences and internet
Conference Proceedings:
1. All papers accepted by the Scientific Committee will be included in the volume of the conference proceedings, which will be published at 04/12/2018.
2. However, it is possible that the conference proceedings will not be published if the papers are selected for publication as a university textbook. The relative proposal from a respectable world-renowned international publisher is an honor and a great success of the previous 2nd conference: The papers of the previous 2nd conference will be enriched by papers of this 3rd conference.
3. Those researchers who are not interested to publish their articles in this university textbook can publish them in the journal «Archives of Economic History», also at this webpage of the 3rd international Conference on Applied Innovation.
4. We will announce bodies and companies which have shown interest in participating in the conference, where there will be a special session for presenting innovations as well as an exhibition of innovative products and applications.

Scientific Committee:
Sotiropoulos Ioannis. Professor- Director of the “Applied Finance and Innovation Laboratory”, (Department of Accounting and finance, TEI of Epirus)
Isada Fumihiko. PhD, Professor, (Kansai University, Japan)
Dimakis Nikolaos. Associate Professor and Interim Chair. (University of Texas RGV USA)
Vlachos Elias. Associate Professor, (University of Leeds, UK)
Georgakopoulos Georgios. Assistant Professor, (University of Amsterdam)
Vrontis Demetrios. Professor, (University of Nicosia)
Lassithiotakis Konstantin. (VIA University College, Denmark)
Alba Robert Dumi. Prof As Dr, (Dean of Graduated School “Ismail Qemali” Vlora
University Albania, Management Department, Economy Faculty, Tirana University)
Khadija Ben Jbara. PhD Management Sciences, Associate professor, (High School of
Economic and Commercial Sciences - ESSEC Tunis)
Slim Khalbous. Professor, Institute of High Commercial Studies (IHEC Carthage Présidence Tunisie)
Steve Asikin. Lecturer, (Tech. Univ. Rep. Philippines, Univ. of Indonesia, Bandung
Inst. of Tech.)
Sterling D. Allan. CEO, Pure Energy Systems (PES) Network, Inc.; Founder, New
Energy Systems Trust, USA
Koval Oleksii. Public Research Centre Henri Tudor, Luxembourg
Ladavos Athanasios. Professor, (University of Patras)
Patakas Angelos. Professor, (University of Patras)
Beligiannis Grigorios. Associate Professor, (University of Patras)
Theodoridis Prokopios. Assistant Professor, (University of Patras)
Kontogeorgos Achilleas. Assistant Professor, (University of Patras)
Bouranta Athanasia. Assistant Professor, (University of Patras)
Pentaraki Konstantina. Assistant Professor, (University of Patras)
Tsampra Maria. Assistant Professor, (University of Patras)
Psomas Evagelos. Assistant Professor, (University of Patras)
Filios Vasilios. Professor, (University of Patras)
Kitsios Fotis. Assistant Professor, (University Macedonia, Greece)
Massouras Theofilos. Associate Professor, (Agricultural University of Athens)
Yannenas Elias. Lecturer, (Aristotle University of Thessaloniki)
Kougias Ioannis. Professor, (TEI of W.Greece)
Vrahnakis Michael. Associate Professor, (TEI of Thessaly)
Skoufos Ioannis. Professor, (TEI of Epirus)
Kyritsis Konstantinos. Associate Professor, (TEI of Epirus)
Mantziou Stratoula. Professor, (TEI of Epirus)
Gikas Grigorios. Professor, (TEI of Epirus)
Karamanis Konstantinos. Associate Professor, (TEI of Epirus)
Galanou Aikaterini. Assistant Professor, (TEI of Epirus)
Vasileiou Konstantinos. (University of Patras)
Karafolas Symeon. Professor, (TEI of W.Macedonia)
Rafailidis Apostolos. Assistant Professor, (TEI of W.Greece)
Frangos Christos. Professor, (TEI of Athens)
Sotiropoulou Virginia. (University of Patras)
Doumenis Gregory. Assistant Professor, (TEI of Epirus)
Thanos Georgios. Professor, (TEI of Central Greece)
Kafousias Dionysios. Associate Professor, (TEI of Western Greece)
Kiohos Apostolos. Assistant Professor, (University of Macedonia)
Kalerante Evangelia. Assistant Professor, (University of Western Macedonia)
Ereiotis Nikolaos. Professor. (National & Kapodestrian University of Athens)

Organizing Committee:
Sotiropoulos Ioannis. (TEI of Epirus)
Galanou Aikaterini. Assistant Professor, (TEI of Epirus)
Garafas George. (University of Patras)
Arnis Nikolaos. (TEI of Epirus)
Anagnostakis Aristidis. (TEI of Epirus)
Thanos Ioannis. (Accountant, University of Piraeus)
Araviadis Romanos –Vasilios. (Aristotle University of Thessaloniki)
Darousis Eleftherios. (Lancaster University)

Call for Papers
Procedure of abstracts and full papers submission
Abstract submission: 30/05/2018
Full paper submission: 30/09/2018
Email address of submission: innovationofepirus@gmail.com
The results of review will be communicated, after their submission, for the abstracts no later than one week and for the full papers no later than one month.
These dates are indicative. In order to facilitate the process, we suggest to the contributors to submit their papers before the indicative date.
Registration Form:
So as to organize the accommodation in time, (for the coverage of food, cultural-music event costs etc.) it is better to send the full details of the author who will present the work and will come in Agrinio.
In order to avoid bureaucracy, as a registration, the following form filled should be sent, (as a second page) along with the submission of the abstract.

Paper Title:
               

Surname:
               

Name:


Address  :


E-mail:  


Telephone:


Organization / University / TEI etc.:               

Position (e.g. assistant professor, PhD student):

Interest in attending the cultural- musical event after the conference


Author Guidelines - Paper Submission
Paper length
Full papers for presentation and publication should not exceed 15 pages in total (tables, figures and references included)
Abstract
Maximum 150 words
Keywords
Up to 6
Text format
Font «Times New Roman» in «Word for Windows», size 12, line spacing 1.5 and margins of 2.5 cm on all sides of A4 page.
Authors
The information about authors (affiliations) should be reported immediately after their name, with «Times New Roman» font and size 10.
Headings
Heading 1 in Bold, same size as the text.
Heading 2 in Italics, same size as the text.
References
References should be listed in alphabetical order. They are reported after the main body of the article.
Notes
Notes should be numbered consecutively. Utilize only endnotes, after the references, instead of footnotes.
Tables and Figures
Tables and figures should have two dimensions, created by computer (e.g. Microsoft Excel, Word Perfect, Corel, etc.). It is better to avoid colored tables and figures. The tables should have titles, be numbered (left aligned) and report the data sources. Figures should also have a title (the entire title center aligned) and reference of data sources. If there are footnotes to the table or the figure they should be placed below the table or figure without an empty line with font size 11.
Mathematical equations
The equations are numbered consecutively, throughout the whole text. The equation number is placed within parentheses in the same line as the equation, after five (5) empty spaces and all this is aligned in the center. For all variables italics are used.
Appendices
Appendices are reported numbered on the next page after the end of “Tables” and “Figures”: Appendix A.
Template
The next paper is an example:3ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης ΚαινοτομίαςTo «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής και Καινοτομίας»,
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, (ΤΕΙ Ηπείρου), και το
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

διοργανώνουν το
3ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Καινοτομίας:
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 2018»

Στόχοι: Η σύνδεση παιδείας με παραγωγή μέσω της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Απευθύνεται σε ερευνητές ακαδημαϊκού (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και επιχειρησιακού χώρου (R&D).
Website: innovation-conference-epirus.blogspot.com
Ημερομηνία05-06/12/2018
Τόπος: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων: Κεντρικό Αμφιθέατρο. Σεφέρη 2, 30100, Αγρίνιο.
Όπως και στα 1ο και 2ο Διεθνή Συνέδρια Εφαρμοσμένης Καινοτομίας είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η καινοτομική μέθοδος ηλεκτρονικής παρουσίασης με το software «AnyMeeting», χωρίς φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής των εργασιών.
Γλώσσα εργασιών: Όλα τα άρθρα πρέπει να είναι στα αγγλικά, ενώ οι παρουσιάσεις και ο διάλογος που επακολουθεί θα είναι στα ελληνικά. Προσφέρεται η δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης των παρουσιάσεων από τα αγγλικά στα ελληνικά.
Κόστος: Η συμμετοχή και η διατροφή (ένα πρόχειρο γεύμα στο διάλειμμα του συνεδρίου) είναι δωρεάν για τους συνέδρους, των οποίων τα άρθρα θα επιλεγούν από την επιστημονική επιτροπή.
 Θεματικές ενότητες:
1. Οικονομικές επιστήμες – ψηφιακή οικονομία, λογιστική και χρηματοοικονομικά
2. Διοικητικές επιστήμες - management
3. Marketing
4. Γεωργία
5. Επιστήμες διατροφής
6. Επιστήμες υγείας
7. Μηχανικών
8. Φυσική
9. Χημεία
10. Βιολογία
11. Μαθηματικά
12. Επιστήμες της εκπαίδευσης
13. Πληροφορική
14. Επιστήμες επικοινωνιών και διαδίκτυο
Πρακτικά:
1. Όλα τα άρθρα που θα επιλεγούν από την επιστημονική επιτροπή θα δημοσιευθούν στον τόμο των πρακτικών, ο οποίος θα εκδοθεί στις 04/12/2018.
2. Με δεδομένο ότι υπάρχει ήδη πρόταση από μεγάλο διεθνή εκδοτικό οίκο πανεπιστημιακών βιβλίων, τα άρθρα που θα επιλεγούν θα δημοσιευθούν (μαζί με αυτά του 2ου συνεδρίου) σε πανεπιστημιακό σύγγραμμα προορισμένο για την αγγλόφωνη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνεπώς τα άρθρα που θα επιλεγούν για το σύγγραμμα αυτό δεν θα δημοσιευθούν στα πρακτικά.
3. Υπάρχει, τέλος και η δυνατότητα δημοσίευσης στο επιστημονικό περιοδικό «Archives of Economic History» καθώς και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
4. Επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής έχουν δείξει ενδιαφέρον συμμετοχής στο συνέδριο, όπου θα υπάρχει ειδική συνεδρία παρουσίασης καινοτομιών καθώς και έκθεση καινοτομικών προϊόντων και εφαρμογών.

Επιστημονική επιτροπή
Σωτηρόπουλος Ιωάννης. Καθηγητής, Διευθυντής του εργαστηρίου «Χρηματοοικονομικών εφαρμογών και καινοτομίας», ΤΕΙ Ηπείρου.
Isada Fumihiko. PhD, Professor, (Kansai University, Japan)
Dimakis Nikolaos. Associate Professor and Interim Chair. (The University of Texas – Pan American, USA)
Vlachos Elias. Associate Professor, (University of Leeds, UK)
Georgakopoulos Georgios. Assistant professor, (University of Amsterdam)
Vrontis Demetrios. Professor, (University of Nicosia)
Lassithiotakis Konstantin. (VIA University College, Denmark)
Alba Robert Dumi. Prof As Dr, (Dean of Graduated School ”Ismail Qemali” Vlora University Albania, Management Department, Economy Faculty, Tirana University)
Khadija Ben Jbara. PhD Management Sciences, Associate professor, High School of Economic and Commercial Sciences (ESSEC Tunis)
Slim Khalbous. Professor, Institute of High Commercial Studies (IHEC Carthage Présidence Tunisie)
Steve Asikin. Lecturer, (Tech. Univ. Rep. Philippines, Univ. of Indonesia, Bandung Inst. of Tech.)
Sterling D. Allan. CEO, Pure Energy Systems (PES) Network, Inc.; Founder, New Energy Systems Trust, USA
Koval Oleksii. Public Research Centre Henri Tudor, Luxembourg
Λάνταβος Αθανάσιος. Καθηγητής, (Πανεπιστήμιο Πάτρας)
Πατάκας Άγγελος. Καθηγητής, (Πανεπιστήμιο Πάτρας)
Μπεληγιάννης Γρηγόριος. Αναπληρωτής Καθηγητής, (Πανεπιστήμιο Πάτρας)
Θεοδωρίδης Προκόπιος. Επίκουρος Καθηγητής, (Πανεπιστήμιο Πάτρας)
Κοντογεώργος Αχιλλέας. Επίκουρος Καθηγητής, (Πανεπιστήμιο Πάτρας)
Μπουραντά Αθανασία. Επίκουρη Καθηγήτρια, (Πανεπιστήμιο Πάτρας)
Πενταράκη Κωνσταντίνα. Επίκουρη Καθηγήτρια, (Πανεπιστήμιο Πάτρας)
Τσάμπρα Μαρία. Επίκουρη Καθηγήτρια, (Πανεπιστήμιο Πάτρας)
Ψωμάς Ευάγγελος. Επίκουρος Καθηγητής, (Πανεπιστήμιο Πάτρας)
Φίλιος Βασίλειος. Καθηγητής, (Πανεπιστήμιο Πάτρας)
Κίτσιος Φώτιος. Επίκουρος Καθηγητής, (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
Μασούρας Θεόφιλος. Αναπληρωτής Καθηγητής, (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Γιάννενας Ηλίας. Λέκτορας, (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Κούγιας Ιωάννης. Καθηγητής, (ΤΕΙ Δ. Ελλάδας)
Βραχνάκης Μιχαήλ. Αναπληρωτής Καθηγητής, (ΤΕΙ Θεσσαλίας)
Σκούφος Ιωάννης. Καθηγητής, (Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, ΤΕΙ Ηπείρου) 
Κυρίτσης Κωνσταντίνος. Αναπληρωτής Καθηγητής, (ΤΕΙ Ηπείρου) 
Μάντζιου Στρατούλα.Καθηγήτρια, (Τμήμα Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Ηπείρου)
Γκίκας Γρηγόριος. Καθηγητής, (ΤΕΙ Ηπείρου)
Καραμάνης Κωνσταντίνος. Αναπληρωτής Καθηγητής, (ΤΕΙ Ηπείρου)
Γαλανού Αικατερίνη. Επίκουρη Καθηγήτρια, (ΤΕΙ Ηπείρου)
Βασιλείου Κωσταντίνος. (Πανεπιστήμιο Πάτρας)
Καραφόλας Συμεών. Καθηγητής, (ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας)
Ραφαηλίδης Απόστολος. Επίκουρος Καθηγητής, (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)
Φράγκος Χρήστος. Καθηγητής, (ΤΕΙ Αθήνας)
Σωτηροπούλου Βιργινία. (Πανεπιστήμιο Πάτρας)
Δουμένης Γρηγόριος. Επίκουρος Καθηγητής, (ΤΕΙ Ηπείρου) 
Θάνος Γεώργιος. Καθηγητής, (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)
Καφούσιας Διονύσιος. Αναπληρωτής Καθηγητής, (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)
Κιόχος Απόστολος. Επίκουρος Καθηγητής, (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
Καλεράντε Ευαγγελία. Επίκουρη Καθηγήτρια, (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
Ηρειώτης Νικόλαος. Καθηγητής, (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Οργανωτική Επιτροπή:
Σωτηρόπουλος Ιωάννης.  (ΤΕΙ Ηπείρου)
Γαλανού Αικατερίνη. (ΤΕΙ Ηπείρου)
Γαράφας Γεώργιος.  (Πανεπιστήμιο Πατρών)
Αρνής Νικόλαος. (ΤΕΙ Ηπείρου)
Αναγνωστάκης Αριστείδης. (ΤΕΙ Ηπείρου)
Θάνος Ιωάννης. (Λογιστής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
Αραβιάδης Ρωμανός – Βασίλειος. (ΑΠΘ)
Δαρούσης Ελευθέριος. (Lancaster University)

Διαδικασία υποβολής περιλήψεων και εισηγήσεων
και διαδικασία κρίσης
Υποβολή περιλήψεων30/05/2018
Υποβολή εισηγήσεων30/09/2018
Διεύθυνση: innovationofepirus@gmail.com
Οι κρίσεις των περιλήψεων θα γίνονται το αργότερο εντός επταημέρου και των εισηγήσεων εντός ενός μήνα από τη λήψη.
Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές. Παρακαλούνται οι εισηγητές να στέλνουν τις εισηγήσεις τους πριν την ενδεικτική ημερομηνία.
Έντυπο συμμετοχής: Για την κάλυψη των εξόδων διατροφής, πολιτιστικής-μουσικής εκδήλωσης τέλους εργασιών κ.ά., καλό είναι να αποστέλλονται πλήρη στοιχεία των εισηγητών που θα παρουσιάσουν τις εργασίες και θα έρθουν στο Αγρίνιο, ώστε να οργανωθεί έγκαιρα η διαμονή.
Αντί εντύπου συμμετοχής και προς αποφυγή γραφειοκρατίας, ταυτόχρονα με την υποβολή των περιλήψεων, πρέπει να αποστέλλεται ως β΄ σελίδα η εξής συμπληρωμένη φόρμα:

Τίτλος άρθρου
Επώνυμο
Όνομα
Διεύθυνση
e-mail
Τηλέφωνο
Φορέας/Παν/μιο-ΤΕΙ κ.τ.λ.
Ιδιότητα: (π.χ. επίκουρος καθηγητής, PhD student)
Ενδιαφέρον συμμετοχής στην πολιτιστική-μουσική εκδήλωση μετά τη λήξη του συνεδρίου

Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Μέγεθος κειμένων
Τα κείμενα που υποβάλλονται για παρουσίαση και δημοσίευση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 15 σελίδες συνολικά (όπου περιλαμβάνονται οι πίνακες, οι γραφικές παραστάσεις και η βιβλιογραφία).
Περίληψη
Η περίληψη πρέπει να είναι έως 150 λέξεις.
Λέξεις κλειδιά
Έως 6.
Μορφή κειμένων
Γραμματοσειρά «Times New Roman» στο «Word for Windows», μεγέθους 12, με διάκενο μεταξύ των σειρών 1,5, περιθώρια 2,5 cm σε όλες τις πλευρές της σελίδας μεγέθους Α4.
Συγγραφείς
Τα στοιχεία των συγγραφέων αναφέρονται αμέσως μετά το όνομά τους, με γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 10.
Τίτλοι
Κάθε πρωτεύων τίτλος να είναι σε έντονη γραφή και κάθε δευτερεύων σε πλάγια γραφή (Italics, όχι έντονη γραφή).
Βιβλιογραφία
Οι αναφορές πρέπει να είναι κατά αλφαβητική σειρά των επωνύμων των πρωτοαναφερόμενων συγγραφέων. Τοποθετούνται μετά από το κύριο σώμα του άρθρου.
Υποσημειώσεις
Οι υποσημειώσεις πρέπει να είναι αριθμημένες συνεχόμενα, σε όλο το κείμενο και όχι σελίδα προς σελίδα. Οι υποσημειώσεις τοποθετούνται μετά από το κύριο σώμα της εργασίας και μετά τη βιβλιογραφία. Να μην τοποθετούνται οι υποσημειώσεις στο κατώτατο σημείο κάθε σελίδας.
Πίνακες και γραφικές παραστάσεις
Οι πίνακες και γραφικές παραστάσεις να είναι δύο διαστάσεων, που έχουν δημιουργηθεί σε υπολογιστή (π.χ. με Microsoft Excel, Word Perfect, Corel κ.ά.). Οι έγχρωμοι πίνακες και γραφήματα καλό είναι να αποφεύγονται. Οι πίνακες πρέπει να έχουν τίτλους, να είναι αριθμημένοι (με αριστερή στοίχιση: Πίνακας 1.) και να αναφέρουν τις πηγές στοιχείων. Οι γραφικές παραστάσεις (: στοίχιση στο κέντρο) πρέπει να έχουν επίσης τίτλο και αναφορά πηγών. Εάν υπάρχουν υποσημειώσεις στον πίνακα ή τη γραφική παράσταση, αυτές δακτυλογραφούνται κάτω από τον πίνακα ή τη γραφική παράσταση χωρίς κενή σειρά με μέγεθος γραμματοσειράς 11.
Μαθηματικά/εξισώσεις
Οι εξισώσεις αριθμούνται συνεχόμενα, σε όλο το κείμενο και όχι σελίδα προς σελίδα. Ο αριθμός της εξίσωσης τοποθετείται μέσα σε παρένθεση, στην ίδια σειρά με τις εξισώσεις, μετά από πέντε (5) κενά διαστήματα και όλο αυτό στο κέντρο της σειράς. Για όλες τις μεταβλητές χρησιμοποιείται πλάγια γραφή.
Παραρτήματα
Τα παραρτήματα τοποθετούνται αριθμημένα στην επόμενη σελίδα μετά από το τέλος των πινάκων και των γραφικών παραστάσεων με τίτλο: Παράρτημα Α.
Η επόμενη εργασία είναι ένα παράδειγμα: